Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

KRS:

Czcionka:
Kontrast:
Logowanie do subkonta
KRS:
0000338389
Czcionka:
Kontrast:

Lista zadań

Lista zadań podejmowanych w ramach działalności statutowej Fundacji obejmuje następujące sfery:

 1. pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości (np. przekazywanie środków przeznaczonych na zaspokajanie niezbędnych potrzeb zdrowotnych osób i rodzin oraz umożliwiania im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, doprowadzania do życiowego usamodzielniania osób i rodzin na poziomie standardów europejskich);
 2. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. organizowanie i promowanie warsztatów, szkoleń, spotkań i konferencji na temat aktywizacji zawodowej);
 3. działalność charytatywna (np. udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przez los, przekazywanie środków dla osób i instytucji zajmujących się wspieraniem osób będących w niedostatku i potrzebujących pomocy);
 4. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej (np. udzielanie pomocy w tworzeniu świadomości na temat obronności terytorialnej kraju poprzez podnoszenie patriotyzmu obywateli i osobistej odpowiedzialności za państwo);
 5. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego (np. organizowanie i promowanie imprez, inicjatyw lokalnych);
 6. ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (np. organizowanie akcji zmierzających do promocji zdrowia, także poprzez przekazywanie środków przeznaczonych dla ośrodków zdrowia, szpitali, zakładów rehabilitacyjnych, hospicjów, umożliwiających korzystanie z opieki lekarskiej oraz zakup lekarstw, organizowanie różnych form kształcenia oraz krajowych i międzynarodowych warsztatów, szkoleń, spotkań i konferencji, jak również poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na upowszechnianie wykształcenia i kultury zdrowotnej w społeczeństwie, przygotowujących je do życia w warunkach wspólnoty europejskiej i globalizacji ogólnospołecznej);
 7. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (np. organizowanie i wspieranie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, przekazywanie środków przeznaczonych na zatrudnienie i rehabilitację osób niepełnosprawnych, organizowanie zajęć rehabilitacyjnych);
 8. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy (np. organizowanie i promowanie inicjatyw służących aktywizacji zawodowej, podnoszeniu lub zmianie kwalifikacji zawodowych);
 9. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn (np. organizowanie i wspieranie projektów, akcji podnoszących świadomość społeczną w zakresie równouprawnienia kobiet i mężczyzn);
 10. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym (np. organizowanie wykładów, kursów, w tym językowych, atrakcji kulturalnych, warsztatów specjalistycznych, zajęć artystycznych, sportowych, dbanie o aktywność seniorów, ich sprawność i zdrowie, możliwość angażowania się osób starszych w wolontariat);
 11. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości (np. wspieranie inicjatyw sprzyjających rozwojowi biznesu);
 12. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej (np. wspieranie przedsięwzięć naukowych, organizowanie akcji zmierzających do promowania rozwoju wiedzy, przekazywanie darowizn dla ośrodków naukowych, programów badawczych i funduszy stypendialnych);
 13. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (np. wspieranie i promowanie inicjatyw, działań prospołecznych);
 14. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie (np. wspieranie szkół, uzdolnionych dzieci i młodzieży, funduszy stypendialnych);
 15. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży (np. organizowanie lub finansowanie różnego rodzaju zajęć i imprez sportowych, kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży);
 16. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (np. tworzenie i szerzenie kultury narodowej w kraju i za granicą, również wśród osób niepełnosprawnych);
 17. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (np. popieranie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu, przekazywanie środków przeznaczonych na podnoszenie i nabywanie sprawności fizycznej, czyli darowizny dla klubów sportowych, stypendia sportowe, wspomaganie zawodów sportowych, w tym zawodów osób niepełnosprawnych);
 18. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego (np. popieranie przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska, przekazywanie środków przeznaczonych na cele wynikające z ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska);
 19. turystyka i krajoznawstwo (np. wspieranie różnego rodzaju działań, inicjatyw promujących wyjazdy turystyczne, agroturystykę);
 20. porządek i bezpieczeństwo publiczne;
 21. obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (np. wspieranie działalności mającej na celu podnoszenie patriotyzmu obywateli i osobistej odpowiedzialności za kraj);
 22. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji (np. organizowanie i wspieranie projektów, akcji podnoszących świadomość społeczną z zakresu praw i swobód obywatelskich);
 23. ratownictwo i ochrona ludności;
 24. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą (np. udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym, przekazywanie środków dla osób i instytucji zajmujących się wspieraniem osób, które ucierpiały wskutek wojen, żywiołów natury);
 25. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
 26. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 27. promocja i organizacja wolontariatu (np. organizowanie i wspieranie projektów zachęcających do angażowania się w wolontariat);
 28. pomoc Polonii i Polakom za granicą;
 29. działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 30. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą (np. popieranie działań mających na celu upowszechnianie wiedzy o Polsce, polskości na świecie);
 31.  działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka (np. przekazywanie środków przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb rodzin, poprawę bytu, wspieranie akcji upowszechniających wiedzę na temat wychowania dzieci i młodzieży);
 32. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 33.  wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej (np. wspieranie rodzin zastępczych, promowanie adopcji dzieci oraz organizacji działających w tym obszarze);
 34. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa;
 35. działalność na rzecz integracji cudzoziemców (np. organizowanie i promowanie imprez, inicjatyw lokalnych na rzecz obcokrajowców);
 36. udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 37. rewitalizacja (zgodnie z Ustawą o rewitalizacji: rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji);
 38. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w pkt. 1-37 powyżej.
Zarządzaj plikami cookies