Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

10084 - PomoCoMania

Dane Grupy OPP:

Nr księgowy:
10084

Region:

Miasto:

Opis działalności:

Grupa OPP nr 84 „PomoCoMania” cele pożytku publicznego realizuje poprzez:

a) wspieranie rozwoju dzieci z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi oraz pomoc rodzinom w przezwyciężaniu skutków niepełnosprawności (organizacja ruchu wzajemnego wsparcia wśród rodzin),

b) organizowanie lub finansowanie terapii, leczenia i rehabilitacji oraz innych działań terapeutycznych dla dzieci z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi,

c) organizowanie wyjazdów integracyjnych dla dzieci z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi wraz z ich rodzinami,

d) organizowanie lub finansowanie szkoleń dla wolontariuszy, którzy pracować będą z dziećmi z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi,

e) organizowanie lub finansowanie szkoleń dla terapeutów, rehabilitantów, rodziców i innych osób zaangażowanych w pomoc dzieciom z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi,

f) organizowanie spotkań, prelekcji, wykładów, grup wsparcia,

g) organizowanie imprez kulturalnych, takich jak m.in.: konkursy, spektakle, warsztaty twórcze i inne formy działalności edukacyjno-artystycznej,

h) organizację form doskonalenia zawodowego oraz uczestnictwo jego członków i beneficjentów w formach doskonalenia zawodowego,

i) organizowanie wycieczek i innych form działalności turystyczno–krajoznawczej,

j) prowadzenie działalności promocyjno-informacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej,

k) prowadzenie doradztwa,

l) wspieranie działalności placówek oświatowych zajmujących się wczesną interwencją dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami;

m) ułatwienie dostępu do aktualnej wiedzy o etiologii zaburzeń, nowych sposobach leczenia i rehabilitacji dzieci z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi,

n) propagowanie wiedzy na temat zaburzeń rozwoju oraz problemów z nimi związanych w społeczeństwie,

o) działanie na rzecz integracji dzieci dotkniętych zaburzeniami rozwoju oraz zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób dotkniętych zaburzeniami rozwoju,

p) podejmowanie działań oraz tworzenie infrastruktury, która będzie ułatwiać dzieciom z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi korzystania z wszelkich form edukacji, kultury i wypoczynku,

q) prowadzenie świetlic i placówek wsparcia, poradni, przedszkoli, szkół, kursów szkoleniowych, warsztatów pracy oraz prowadzenie wszelkich innych działań służącym dzieciom z autyzmem i dzieciom z zaburzeniami pokrewnymi,

r) pozyskiwanie funduszy na cele działalności grupy,

s) udzielanie szeroko pojętej pomocy osobom i rodzinom dotkniętym autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, w tym pomocy rzeczowej (zakup pomocy dydaktyczno-terapeutycznych, zakup leków i suplementów diety zgodnie z zaleceniami lekarza specjalisty i innych),

t) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów GRUPY OPP.


Wpłaty prosimy kierować na konto:

Fundacja Sedeka

Alior Bank SA
93 2490 0005 0000 4600 7287 1845 (aktualny numer konta do darowizn)
71 1060 0076 0000 3210 0020 7652 (poprzedni numer konta do darowizn)

Tytułem:
10084 - PomoCoMania

***Dotychczasowe konto do wpłat darowizn w Banku Citi Handlowy o numerze
35 1030 1508 0000 0008 1669 1036 jest w trakcie likwidacji.***

Przekaż 1% podatku

W formularzu PIT wpisz numer:
KRS 0000338389
Przekaż 1% podatku On-Line

* program indywidualny dla tego podopiecznego

W rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%” podaj:
10084 - PomoCoMania

Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę”.