Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

Na jaki cel można wydatkować środki pochodzące ze zbiórek publicznych?

Według Decyzji Nr 2015/631/OR wydanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji środki zgromadzone w ramach zbiórki publicznej można przeznaczyć na finansowanie realizacji celów pożytku publicznego:

1) pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;

2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3) działalność charytatywna;

4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

5) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

6) ochrona i promocja zdrowia;

7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

8) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

9) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

11) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

12) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

13) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

14) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;

15) wypoczynek dzieci i młodzieży;

16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

18) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;

19) turystyka i krajoznawstwo;

20) porządek i bezpieczeństwo publiczne;

21) obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

22) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji;

23) ratownictwo i ochrona ludności;

24) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

25) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;

26) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

27) promocja i organizacja wolontariatu;

28) pomoc Polonii i Polakom za granicą;

29) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

30) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

31) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

32) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

33) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w pkt. 1-32 powyżej.