Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

Na czym polega refundacja poniesionych kosztów?

Refundacja kosztów następować będzie wyłącznie po wcześniejszym przedłożeniu przez Kierownika zgodnych z treścią Porozumienia oryginałów rachunków, faktur, biletów komunikacyjnych lub innych dowodów księgowych potwierdzających poniesienie kosztu oraz akceptacji poniesionych przez Kierownika kosztów do wysokości środków pieniężnych dostępnych na subkoncie Grupy.

Faktury, rachunki lub inne dowody księgowe nie mogą być wystawione przed datą założenia subkonta dla Grupy OPP, o której informujemy w potwierdzeniu założenia subkonta.

Fundacja opłaca bezpośrednio lub refunduje tylko takie faktury i rachunki, które są:

  1. wystawione na Fundację i zawierają następujące dane:

Fundacja Sedeka
nr ewidencyjny i nazwa Grupy OPP
Grzybowska 4 lok. 132,
00-131 Warszawa, NIP: 5272612458

wyjątki stanowią faktury:

  • zagraniczne (przedłożone do refundacji wraz z oryginałem tłumaczenia przygotowanym przez biuro tłumaczeń),
  • na których jest kilku płatników faktury/rachunku (np. NFZ, PCPR, MOPS, GOPS),
  • za zakup opału,
  • za adnotacją „odwrotne obciążenie”
  • za zakup lekarstw na receptę (w przypadku odmowy w Aptece wystawienia faktury na Fundację). UWAGA! tylko faktur wystawianych do 06.2019 roku. Zasady dotyczących faktur z aptek wystawianych od 06.2019 dostępne są tutaj,

które powinny być wystawione na Podopiecznego Grupy OPP.

  1. przesłane do Fundacji w oryginale. Nie akceptujemy: kserokopii i skanów dokumentów, biletów internetowych oraz paragonów (z wyłączeniem autostrad)
  2. bez żadnych skreśleń, adnotacji i poprawek na pierwszej stronie
  3. opisane i podpisane na odwrocie przez Kierownika Grupy OPP: co, dla kogo i w jakim celu zostało opłacone, np. turnus rehabilitacyjny dla Podopiecznego Grupy w celu poprawy sprawności fizycznej po przebytym udarze

W przypadku dokumentów księgowych z formą płatności „przelew” musi być dołączony dokument potwierdzenia przelewu/zapłaty. Nie refundujemy kosztów opłaconych: bonami, z formą płatności ePruf itp.

Uwaga! Wydatki niedotyczące rehabilitacji i leczenia, których kwota w danym zestawieniu kosztów przekracza 500,00 zł należy zgłaszać do Fundacji w formie pisemnego podania o refundację (druk podania), w celu uzyskania akceptacji Zarządu Fundacji na całościowy bądź częściowy zwrot kosztów.

Faktury należy przesyłać do Fundacji wraz z kompletnie wypełnionym zestawieniem kosztów (wzór formularza w Załączniku nr 2).