Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

Na czym polega refundacja poniesionych kosztów?

Refundacja kosztów następować będzie wyłącznie po wcześniejszym przedłożeniu przez Kierownika zgodnych z treścią Porozumienia oryginałów rachunków, faktur, biletów komunikacyjnych lub innych dowodów księgowych potwierdzających poniesienie kosztu oraz akceptacji poniesionych przez Kierownika kosztów do wysokości środków pieniężnych dostępnych na subkoncie Grupy.

Faktury, rachunki lub inne dowody księgowe nie mogą być wystawione przed datą założenia subkonta dla Grupy OPP, o której informujemy w potwierdzeniu założenia subkonta.

Faktury lub rachunki:

  1. refundowane przez Fundację powinny być wystawione na dane osoby fizycznej – dane Kierownika lub Członka Grupy OPP.  Na fakturze wystawca  musi wskazać nazwę Grupy OPP oraz jej numer ewidencyjny

Przykład:

Nabywca: Jan Nowak
ul. Łąkowa 388,
01-098 Kobiałkowo Leśne
11999 Nowak Jan

  1. opłacane bezpośrednio do ich wystawcy powinny być wystawione tak że nabywcą jest Kierownik lub Członek Grupy OPP, a płatnikiem Fundacja. Na fakturze wystawca musi wskazać nazwę Grupy OPP oraz jej numer ewidencyjny

Przykład:

Nabywca: Jan Nowak
ul. Łąkowa 388
01-098 Kobiałkowo Leśne
11999 Nowak Jan

Płatnik: Fundacja Sedeka
ul. Grzybowska  4 lok. 132

00-131 Warszawa,
NIP: 5272612458

  1. muszą być przesłane do Fundacji w oryginale. Nie akceptujemy: kserokopii i skanów dokumentów, biletów internetowych oraz paragonów (z wyłączeniem autostrad)
  2. nie mogą mieć żadnych skreśleń, adnotacji i poprawek na pierwszej stronie
  3. muszą być opisane i podpisane na odwrocie przez Kierownika Grupy OPP: co, dla kogo i w jakim celu zostało opłacone, np. turnus rehabilitacyjny dla Podopiecznego Grupy w celu poprawy sprawności fizycznej po przebytym udarze.

W przypadku dokumentów księgowych z formą płatności „przelew” musi być dołączony dokument potwierdzenia przelewu/zapłaty. Nie refundujemy kosztów opłaconych: bonami, z formą płatności ePruf itp.

Uwaga! Wydatki niedotyczące rehabilitacji i leczenia, których kwota w danym zestawieniu kosztów przekracza 500,00 zł należy zgłaszać do Fundacji w formie pisemnego podania o refundację (druk podania), w celu uzyskania akceptacji Zarządu Fundacji na całościowy bądź częściowy zwrot kosztów.

Faktury należy przesyłać do Fundacji wraz z kompletnie wypełnionym zestawieniem kosztów (wzór formularza w Załączniku nr 2).

Regulamin gromadzenia środków i refundacji kosztów ponoszonych przez Kierownika na rzecz realizacji zadań Grupy (Załącznik nr 3).

Zobacz wzory prawidłowo wystawionych faktur:
wzór faktury do przelewu
wzór faktury do refundacji